”Healthy Workplace” - Den sunde og stressfrie arbejdsplads er fremtiden

En af de vigtigste tendenser i fremtidens kontorindretning bliver at understøtte en sund hverdag i balance, hvor medarbejderne trives. Det vurderer arkitekt og senior partner Steen Enrico Andersen i en artikel i magasinet FM Update.

Hvert år indretter PLH Arkitekter 10.000 nye arbejdsplad­ser i ind- og udland, og i fremtiden bliver ”Healthy Workplace” et vigtigt parameter. Hos PLH Arkitekter bruger vi workplace design strategisk – bl.a. til at skabe og understøtte et sundt og stressfrit arbejdsmiljø, og det er en udviklingstrend, som vi har arbejdet aktivt med i en del år, fortæller Steen. Der er flere måder at bruge indretning til at understøtte trivsel og velvære:

NATUREN SOM EN INTEGRERET DEL AF ARKITEKTUREN
En oplagt måde er at give na­turen en større plads. At bringe naturen tæt på medarbejderne og integre­re den i arkitekturen er en effektiv måde at skabe et afstressende kontormiljø på. Vi har behov for at komme tættere på naturen i vores daglige gøremål, hvilket kan reducere stress og vrede, skabe ro og forbedre medarbejdernes selvfølel­se og selvværd. Ligesom vi har behov for dagslys, har vi også behov for at have en stærk fornemmelse af årstiden og vejret udenfor samt, hvilken tid på dagen det er. Masser af dagslys, en smuk udsigt og let adgang til udendørsarealer som terrasser og haver med mulighed for at holde eksem­pelvis walk & talk-møder kan i høj grad hjælpe til at skabet et positivt arbejdsmiljø med lavere sygefra­vær, fortæller Steen.

NATUREN IND PÅ ARBEJDSPLADSEN
Man kan også skabe et sundt og harmonisk arbejdsmiljø ved at trække naturen indenfor i selve kontor­miljøet med planter og grønne områder. Det får ar­bejdspladsen til at føles mere menneskelig og hjem­lig. Natur-elementerne giver samtidig arbejdspladsen personlighed og øger medarbejdernes følelse af til­hørsforhold. Lydlandskaber med beroligende lyd af løbende vand, møbler af naturmaterialer som fx træ og valg af tekstiler inspireret af naturen er alle design­tiltag, der bringer naturen tættere på mennesket. At bringe planter og grønne områder ind i kontormiljøet er også med til at forbedre luftkva­liteten, da planterne optager forurening, giftstoffer og andre skadelige stoffer som fx benzen og formal­dehyd, der udskilles af maling, tæpper og møbler.

Der er flere grunde til, at virksomheder og organisationer har et stadigt større fokus på medarbejdernes sundhed. For det første er et sundt arbejdsklima en god forretning, da kreative og sunde medarbejdere også er mere produktive. Samtidig er det nemmere at rekruttere især de unge til en sund arbejdsplads. Men det handler også om, at sundhed er et stort samfundsproblem og virksomheder og organisationer i stigende grad føler sig moralsk forpligtede til at være en del af løsningen frem for en del af problemet.

- Steen Enrico Andersen, senior partner, PLH Arkitekter

FLEKSIBEL OG DYNAMISK INDRETNING
Vi ser generelt en tendens imod, at arbejdspladserne er mere fleksibelt og dynamisk indrettet, og at især yngre medarbejdere forventer, at der både er ”lege zoner”, sports­faciliteter og steder med ro til meditation og fordy­belse. Der skal være et mix af miljøer, som understøtter forskel­lige behov for fx bevægelse, social aktivitet, afstres­ning, så medar­bejderne selv kan vælge, hvor de vil opholde sig og finde de rammer, som understøtter den aktivitet eller det behov, de har lige nu. Fleksibilitet, variation og valgmuligheder fremmer generelt også den individuelle trivsel. At give medarbejderne kontrollen over, hvilket miljø de ønsker at opholde sig i, gør dem bedre tilpas. Muligheden for selv at vælge er i sig selv en faktor, der mindsker stress og øger produktivitet. Va­riation i arbejdsmiljøerne på arbejdspladserne er også vigtigt, da vi ikke alle er ens. Nogle er introverte og har mere brug for områder med ro og mulighed for kon­centration, mens de ekstroverte har behov for at blive stimuleret socialt for at trives og performe optimalt.

ARBEJDE OG HJEMME SMELTER SAMMEN
Arbejde og fritid er smeltet sammen, hvilket stiller krav til en mere hjemlig arbejds­plads, hvor sociale fællesskaber får lov at fylde. Derfor bliver det stadig vigtigere at arbejdsplad­sen kan opfylde medarbejdernes behov for et hjemligt tilholdssted med social interaktion og fællesskaber. Der skal være mulig­hed for at koble af i mere ”hjemlige” zoner og områ­der, hvor man kan socialisere, hvor det er ok at tage stikket ud, koble af, komme væk fra arbejdet og tage en kaffe og en snak med kollegerne.

FÆLLESSKAB, IDENTITET OG BRANDING
Der er et større og større behov for at kontordesignet understøtter sociale fællesskaber – fx ved at prioritere områder, der opfordrer til socialt samvær, hvor medarbejderne kan mødes og trække stikket ud, tale sammen, og eksempel­vis spille bordfodbold eller billard. Men også ’work­place branding’ kan understøtte sammenhold og fællesskabsfølelse. Hos PLH mærker vi i stigende grad, at arkitektur og indret­ning skal understøtte og forstærke virksomheders og organisationers branding. Det er ikke kun ønsket om at tydeliggøre en stærk iden­titet over for besøgende og kunder, der fylder. Men også et ønske om at indrette og brande rum og om­givelser, så medarbejderne tiltrækkes og fastholdes på arbejdspladsen. Brandingen forstærker samtidig virksomhedens kultur, så stoltheden og fællesskabet trives og kan blomstre op.

ET SUNDT INDEKLIMA
Mange virksomheder opmuntrer medarbejderne til en sund livsstil og gode vaner ved at servere sund mad i kantinen, tilbyde fitness-faciliteter, fælles idrætsak­tiviteter og sunde bevægelsesmuligheder i indretnin­gen. For at skabe et sundt miljø er det også vigtigt, at skabe velvære med behagelige omgivelser, sundt ma­terialevalg, ordentlig ventilation, køling, gode dags­lysforhold osv. Samtidig kan et element som akustikken være altafgørende for medarbejdernes velvære. Det er vigtig med effektiv akustikbeklædning, den rigtige afstand mellem arbejdspladserne, og i storrumskontorer skal man huske at kombinere de åbne kontorarealer med nok telefon- og møderum, som medarbejderne kan bruge, når de har brug for at tale sammen.

Læs det fulde interview med Steen i FM Update her.