Kulturporten, helhedsplan, Farum

Som en del af udviklingsprojektet - den nye Farum Kulturø - opføres fællesskabsorienterede seniorboliger, Farums grønne stiforbindelser udbygges, bygningerne der huser Farums kultur- og borgerrettede tilbud åbnes op, og der skabes generelt større sammenhæng mellem bygninger, stiforløb og gårdhaver.

Kategorier

  • Urban
  • Boliger
  • Kultur

Sted

Farum, Danmark

År

2018

Status

I bero

Størrelse

8.145 m²

Kunde(r)

Furesø Kommune

Hold

Sophienberg Gruppen A/S

Et af de helt centrale formål med udviklingsprojektet er at skabe mere byliv i Farum. Konkurrenceforslaget adresserer denne udfordring ved at omdanne bykernen til et nyt og oplevelsesrigt byområde – en ny inviterende og sammenhængende kulturø. Udgangspunktet for konkurrencen er karréen Frederiksborgvej 3-5, som rummer Farums eksisterende kulturelle centrum med borgerrettede tilbud som kulturhus, bibliotek, museum, musikskole, indkøbscenter og biograf. Karréen bestå bl.a. af det tidligere Farum rådhus og en skole fra 1920’erne – begge bevaringsværdige bygninger, der indtænkes som integrerede bygninger i helhedsplanen for området.

Kontakt:
Lars Toksvig
+ 45 2720 0595
Lt@plh.dk

Fra funktionsopdelt by til nye, landsbylignende sammenhænge
PLH og Sophienbergs tilgang er at åbne de eksisterende kultur- og borgerrettede tilbud op ved at tilføje vinduer, nye indgange og samtidig knytte hele området tættere sammen. Det sker bl.a. ved at nedbryde den meget funktionsopdelte by-struktur og i stedet etablere en mere landsbylignende by-struktur med en blanding af boliger, kultur, erhverv og detail. Bydelen får et nyt kulturtorv, det eksisterende grønne stisystem udbygges og forbindelsen til Kumbelhaven styrkes med et nyt, grønt opholdsrum – Kumbelscenen – der minder om et udendørs amfiteater. Mod syd opføres nye seniorboliger, tilpasset det eksisterende miljø.


Kumbelscenen – udendørs amfiteater, hvor borgere kan samles
I forslaget videreføres den eksisterende stiforbindelse fra stationsområdet under Frederiksborgvej. Den nye forbindelse styrker sammenhængen mellem det grønne område ’Kumbelhaven’ vest for vejen, og Farums kulturelle centrum samt Bytorvet mod øst. Stien lysnes og fritlægges af en stor, terrasseret, cirkulær skrænt, hvorpå der etableres siddepladser – ligesom på et amfiteater. Her har borgere og forbipasserende mulighed for at tage sig et hvil i solen, og den nye struktur giver samtidig let adgang til de tidligere skolebygninger. Efter mørkets frembrud lyses anlægget op med lyskunst. Efter den nye Kumbelscene fortsætter stien videre under den tidligere skole og munder ud i Bibliotekshaven mellem Farum Bibliotek og Farum Sundhedshus.


Skole- og rådhusbygninger transformeres til boliger
Den ny Kumbelscene er placeret midt i gården, omkranset af gamle skole- og rådhusbygningers tre ”længer”. De bevaringsværdige bygninger transformeres til større boliger i 2 plan – velegnede til familier eller ældre ægtepar. Alle lejlighederne får egen have – nogle af boligerne suppleres af altaner. I kælderen indrettes fælleslokaler og gæsteværelser med udgang mod den bagvedliggende bibliotekshave samt pulterrum i den mørke del.


Et nyt kulturtorv og seniorboliger der styrker fællesskabet
For at skabe bedre sammenhæng i den sydlige del af kulturøen opføres markante byhuse ud mod Frederiksborgvej og Stavnsholtsvej. Nybyggeriet består af 2- og 3 værelses seniorboliger. Beboelsesrummene vender ud mod gårdhaven og væk fra gadestøjen, og alle boliger har altan ud mod haven. Forslaget lægges op til, at beboerne kan dyrke fællesskabet i fællesgangens store opholdsnicher, hvorfra der er udgang til store syd- og vestvendte fællesaltaner. I forslaget er der også en beboercafé til frivillige beboerarrangementer. Mod øst afsluttes boligblokken, så den sammen med Kultur- og Musikhuset indrammer en ny ankomstplads - Kulturtorvet. Med åbninger mod krydset og op mod skolebygningen, og med de nye stiføringer og den nye ankomstplads, åbner karréen sig mod byen og inviterer borgerne indenfor.

”Det har været utroligt spændende at få lov at arbejde med udviklingen af et helt centralt knudepunkt i byen – koblingspunktet mellem det gamle og det nye Farum. Ved at vende et introvert kulturhus på vrangen og disponere byrummene, så de understøtter og synliggør Farums rige kulturliv, kommer kulturtilbuddene ud og leve i byens rum. På den måde bliver kulturlivet mere tilgængeligt for Farums borgere, og der opstår et helt andet byliv. Vores forslag nedbryder samtidig de meget funktionsopdelte byrum og skaber en mangfoldig by-struktur ved at blande boliger, kultur, erhverv og detail. De nye boliger på den sydlige del af grunden bliver en ny ankomstport til Farum for trafikanter – byens nye ansigt udadtil,”

- Lars Toksvig, partner og arkitekt, PLH Arkitekter.

”Det kommer til at give det centrale Farum et helt andet udtryk. Det har været vigtigt for os, at vi får bevaret rådhuset og udviklet resten af området,”

- Egil Hulgaard, formand for udvalget for byudvikling og bolig til Frederiksborg Amts Avis.

”Man skal føle, at her starter Farum By. Det skal åbne op for, at her har man lyst til at gå ind og opholde sig. Derfor skal det tænkes ind i helhedsplanen, at facaderne på Kulturhuset skal åbnes op,”

- Lene Munch-Petersen, formand for udvalget for Natur, Miljø og Grøn omstilling til Frederiksborg Amts Avis.