HOFOR's vandværker

Tre nye vandværker opføres i fleksible, bæredygtige og åbne design med respekt for omgivelserne.

Kategori

Erhverv

Sted

Søndersø, Thorsbro og Gevninge

År

2018

Status

Værket ved Søndersø: Under projektering (Hovedprojekt). Værket ved Thorsbro: Under projektering (Projektforslag). Værket ved Gevninge: Under projektering (Dispositionsforslag).

Størrelse

Værket ved Søndersø: 8400 m². Værket ved Thorsbro: 6100 m². Værket ved Gevninge: ca. 6500 m².

Kunde(r)

HOFOR

Hold

PLH, COWI & NIRAS / Krüger

PLH Arkitekter samarbejder med COWI og NIRAS / Krüger om udviklingen af tre vandværker for vandforsyningsselskabet HOFOR, der forsyner flere kommuner i hovedstadsområdet med drikkevand. I dette område er vandet fra naturens side meget hårdt, derfor bliver der etableret blødgøringsanlæg på fem af HOFOR's vandværker i løbet af de kommende år. PLH Arkitekter tegner de nye værker ved Søndersø, Thorsbro og Gevninge.

Vise vandproduktionen frem

De nuværende vandværker er designet, så vandproduktionen er lukket inde i en introvert bygning. Bygherrens ønske til fremtidens vandværker er i stedet at åbne værkerne op og vise vandproduktionen frem. I designet opfylder PLH bygherrens ønske ved at skabe bygninger med store vinduespartier og gangstier, der inviterer forbipasserende tættere på anlægget

Kontaktperson

Sally Rudgaard Jessen
saj@plh.dk
T: +45 2720 6997

Vandværket ved Søndersø. Bygning A er nybyg, Bygning B bliver ombygget med bevaringsværdige nordfacader, og Bygning C er en mellembygning

Vandværket ved Søndersø.

Et bæredygtigt vandværk ved Søndersø

Værket ved Søndersø er opdelt i to hovedbygninger, der er forbundet af en mellembygning, således at vandværket opleves som en helhed.

Bygning A er taget ned og opført i et nyt, bæredygtigt design. For at få et ensartet udtryk i hele vandværket er murstenen fra det nedlagte værk genanvendt i bygning A. Vandværket ligger i et smukt naturområde tæt på Søndersø i Værløse og Store Hareskoven. For at skabe et mere åbent anlæg og forsyne bygningen med dagslys, får bygning A store vinduer mod den befærdede gangsti, som løber rundt om værket. Rummet, hvor vandproduktionen foregår, bliver oplyst med effektbelysninger, som gør produktionen mere synlig og bidrager til et levende udtryk.

Nordfacaden på bygning B er bevaringsværdig, derfor bibeholdes den, og sydfacaden udvides. Bygning B er opført med et forhøjet midterparti i gulbrune mursten. Dette arkitektoniske træk bliver overført til den nye bygning A, og dermed skabes en arkitektonisk sammenhæng mellem begge værker. Designet er fleksibelt, så bygningerne let kan ombygges og tilpasses et eventuelt fremtidigt anlæg.

Værket ved Thorsbro

Det nye vandværk ved Thorsbro ligger ved siden af det gamle vandværk, som har eksisteret siden 1908. Det gamle værk fungerer stadig, men er blevet omdannet til museum for at vise værkets historie og udvikling. Det nye vandværk bliver designet i et moderne formsprog, og der bliver anlagt stisystem således, at besøgende får mulighed for at opleve kontrasten mellem gamle og nye vandværker i Danmark.

Vandværksbygningen udformes og placeres, så den passer ind i de eksisterende kulturhistoriske omgivelser, samtidigt med at bygningen i sit formsprog udtrykker sin samtid. Arkitekterne Gotlieb Paludan har designet det nye vandværk. De tog udgangspunkt i vandværksmuseets foldede tage, men modsat museets hvide pudsede facader, opføres det nye vandværk i mørke facadematerialer. Efter designudformningen overtog PLH Arkitekter projektet.

Værket ved Gevninge

Vandværket ved Lejre flyttes til Gevninge. Den nye vandværksbygning bliver udformet, så den passer ind i den eksisterende natur og de landskabelige kvaliteter. For at tilpasse bygningen det faldende terræn, bliver værket opdelt i mellembygninger. Dette koncept bidrager til en fleksibel bygning, som kan videreudvikles, og der er mulighed for at udvide funktionerne i bygningerne.

Hele bygningen udtrykker modernitet, og arkitekturen signalerer robusthed, sikkerhed og renhed.

Tidsplan

Værket ved Søndersø forventes at være klar til at levere blødere vand i 2022, og værket er færdigt i 2025. Værket ved Thorsbro forventes at være færdigt i 2023. Værket ved Lejre flytter til Gevninge og forventes at være klar i 2024.

Arkitekterne Gotlieb Paludan har designet det nye vandværk ved Thorsbro.

Vandværket ved Gevninge

Vandværket ved Gevninge